cyclesport@gmail.ir   071-91010090

راهنمای انتخاب سایز پوشاک جاینت

برای انتخاب سایز پوشاک مردانه جاینت به عکس زیر دقت کنید.
برای انتخاب صحیح و مناسب پوشاک ساز بهتر از متر های خیاطی  استفاده کنید.